หนังสือการงานอาชีพ ม.4-6 pdf

การงานอาชีพ ม4

Uploaded by

arreelak

100%(2)100% found this document useful (2 votes)

3K views3 pages

Document Information

click to expand document information

Description:

การงานอาช่ีพ ม.4

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

 • Share with Email, opens mail client

  Email

Did you find this document useful?

100%100% found this document useful, Mark this document as useful

0%0% found this document not useful, Mark this document as not useful

Is this content inappropriate?

Download now

SaveSave การงานอาชีพ ม4 For Later

100%(2)100% found this document useful (2 votes)

3K views3 pages

การงานอาชีพ ม4

Uploaded by

arreelak

Description:

การงานอาช่ีพ ม.4

SaveSave การงานอาชีพ ม4 For Later

100%100% found this document useful, Mark this document as useful

0%0% found this document not useful, Mark this document as not useful

Embed

Share

Print

Download now

Jump to Page

You are on page 1of 3

Search inside document

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

หนังสือการงานอาชีพ ม.4-6 pdf

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

 • Share with Email, opens mail client

เน้นการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตประจำวัน กระบวนการทำงาน และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและการทำงาน เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

สั่งซื้อสินค้า

100.00฿ 75.00฿

จำนวน

หยิบใส่ตะกร้าตัวอย่างหนังสือแผนการจัดการเรียนรู้คู่มือครูใบงาน/ใบความรู้ข้อสอบ/เฉลย

หนังสือเรียน การงานอาชีพ ม.4-6


ISBN: 9786162749681
Itemcode: 2505119110
จำนวนหน้า: 212
ชนิดกระดาษ: อาร์ตการ์ด 210 แกรม
เนื้อในพิมพ์: ปรู๊ฟขาว 52 แกรม 4 สี
ผู้เรียบเรียง: น้อย สุวรรณมณี

เน้นการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตประจำวัน กระบวนการทำงาน และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและการทำงาน เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

สั่งซื้อสินค้า

100.00฿ 75.00฿

จำนวน

หยิบใส่ตะกร้าตัวอย่างหนังสือแผนการจัดการเรียนรู้คู่มือครูใบงาน/ใบความรู้ข้อสอบ/เฉลย

เพิ่มในรายการที่สนใจ

หนังสือการงานอาชีพ ม.4-6 pdf

เพิ่มสินค้า! รายการสินค้าที่สนใจ

สินค้านี้อยู่ในรายการที่สนใจ! รายการสินค้าที่สนใจ

สินค้าน่าสนใจ

 • Sale!

  หนังสือการงานอาชีพ ม.4-6 pdf

  Sale!

  มัธยมศึกษาปีที่ 6 , ภาษาอังกฤษ

  Impact 3 (Student Book)

  7501241100

  หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดชุด Impact ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไปพร้อมๆกับเนื้อหาที่มีภาพประกอบจากลิขสิทธิ์แท้ของทีมสารคดีชื่อดัง National Geographic ช่วยเปิดประสบการณ์การเรียนการสอนใหม่ๆ มีการผสมผสานเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และเรื่องราวต่างๆจากทั่วมุกมุมโลก เข้าด้วยกัน โดยเนื้อหามีการนำตัวอย่างของ role model เรื่องราวของบุคคลหลากหลายอาชีพ ในทุกๆ Unit เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมกิจกรรมโครงงานท้ายบทแบบ Express Yourself ที่จะช่วยเพิ่มเติมองค์ความรู้ ทบทวนเนื้อหา รวมถึงแนวทางการนำไปใช้เพื่อเตรียมตัวสอบให้แก่ผู้เรียน

  130.00฿ 97.50฿

 • Sale!

  หนังสือการงานอาชีพ ม.4-6 pdf

  Sale!

  มัธยมศึกษาปีที่ 6 , ภาษาอังกฤษ

  Impact 3 (Workbook)

  7501244100

  หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดชุด Impact ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไปพร้อมๆกับเนื้อหาที่มีภาพประกอบจากลิขสิทธิ์แท้ของทีมสารคดีชื่อดัง National Geographic ช่วยเปิดประสบการณ์การเรียนการสอนใหม่ๆ มีการผสมผสานเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และเรื่องราวต่างๆจากทั่วมุกมุมโลก เข้าด้วยกัน โดยเนื้อหามีการนำตัวอย่างของ role model เรื่องราวของบุคคลหลากหลายอาชีพ ในทุกๆ Unit เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมกิจกรรมโครงงานท้ายบทแบบ Express Yourself ที่จะช่วยเพิ่มเติมองค์ความรู้ ทบทวนเนื้อหา รวมถึงแนวทางการนำไปใช้เพื่อเตรียมตัวสอบให้แก่ผู้เรียน

  60.00฿ 45.00฿

 • Sale!

  หนังสือการงานอาชีพ ม.4-6 pdf

  Sale!

  มัธยมศึกษาปีที่ 4 , ภาษาอังกฤษ

  Impact 1 (Workbook)

  7501242100

  หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดชุด Impact ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไปพร้อมๆกับเนื้อหาที่มีภาพประกอบจากลิขสิทธิ์แท้ของทีมสารคดีชื่อดัง National Geographic ช่วยเปิดประสบการณ์การเรียนการสอนใหม่ๆ มีการผสมผสานเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และเรื่องราวต่างๆจากทั่วมุกมุมโลก เข้าด้วยกัน โดยเนื้อหามีการนำตัวอย่างของ role model เรื่องราวของบุคคลหลากหลายอาชีพ ในทุกๆ Unit เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมกิจกรรมโครงงานท้ายบทแบบ Express Yourself ที่จะช่วยเพิ่มเติมองค์ความรู้ ทบทวนเนื้อหา รวมถึงแนวทางการนำไปใช้เพื่อเตรียมตัวสอบให้แก่ผู้เรียน

  60.00฿ 45.00฿

 • Sale!

  หนังสือการงานอาชีพ ม.4-6 pdf

  Sale!

  มัธยมศึกษาปีที่ 4 , วิทยาศาสตร์

  หนังสือเรียน ออกแบบเทคโนโลยี ม.4 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  2502202110

  ก้าวสู่อีกระดับของการเรียนการสอน กับหนังสือเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จาก MACEDUCATION ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงทุกองค์ความรู้
  -เหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  -มีการทบทวนเนื้อหาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
  -มุ่งเน้นกิจกรรมสะเต็ม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา และทักษะชีวิต
  -ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ผ่าน MAC Ilink

  75.00฿ 56.25฿

 • Sale!

  หนังสือการงานอาชีพ ม.4-6 pdf

  Sale!

  มัธยมศึกษาปีที่ 4 , ภาษาอังกฤษ

  Progress in Reading&Writing 1

  7501245100

  หนังสือเรียนเพิ่มเติม ชุด Progress in Reading & Writing Book 1-3 เสริมสร้างพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ในด้านการอ่านและเขียนที่หลากหลายและลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้เรียน ด้วยแนวคิดแบบ Thinking Skills พร้อใด้วยแบบประเมินผลนักเรียนในหัวข้อ Apply Your Skills